ตำแหน่งของคุณ Home รูปภาพ

ผู้ตรวจฯสปก.ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟอินทรีย์บ้านพนาสวรรค์รวมกลุ่มปลูก-แปรรูปกาแฟสร้างมูลค่าเพิ่มงานกาชาดพิษณุโลก 2562

งานกาชาดพิษณุโลก 2562

ผู้ตรวจฯสปก.ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟอินทรีย์บ้านพนาสวรรค์รวมกลุ่มปลูก-แปรรูปกาแฟสร้างมูลค่าเพิ่มงานกาชาดพิษณุโลก 2562

เมือวันที่ 4 พ.ย.64 นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เขตตรวจราชการที่ 5,6,7 พร้อมด้วย นายมณู วงศ์สุนทร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักกฎหมาย สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน และคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟอินทรีย์บ้านพนาสวรรค์ ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟอินทรีย์บ้านพนาสวรรค์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ซึ่งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย โดย ส.ป.ก.เชียงราย ได้ส่งเสริมการปลูกกาแฟ ชา พืชผักสวนครัว ผลไม้เมืองหนาว ซึ่งส่วนใหญ่จะปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า เกษตรกรในชุมชนได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟอินทรีย์ พร้อมร่วมกันพัฒนาและแปรรูปผลผลิตกาแฟ ขณะเดียวกันกลุ่มได้รับซื้อผลผลิตสดจากสมาชิก และนำไปคั่วเพื่อจำหน่าย ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตกาแฟ เพิ่มรายได้สู่ชุมชน

นอกจากนี้ วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ ยังจัดตั้งโรงคั่วกาแฟที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ภายใต้ชื่อ “พนาคอฟฟี่” ถือเป็นโรงคั่วกาแฟที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟอินทรีย์บ้านพนาสวรรค์ อีกด้วย

งานกาชาดพิษณุโลก 2562 ผู้ตรวจฯสปก.ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟอินทรีย์บ้านพนาสวรรค์รวมกลุ่มปลูก-แปรรูปกาแฟสร้างมูลค่าเพิ่ม

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม