ตำแหน่งของคุณ Home ข่าว

"กลุ่มธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรม"ออกแถลงการณ์สนับสนุน"คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ"ให้กำลังใจองค์คณะทำหน้าที่รักษาความยุติธรรมรหัส netflix ฟรี

รหัส netflix ฟรี

"กลุ่มธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรม"ออกแถลงการณ์สนับสนุน"คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ"ให้กำลังใจองค์คณะทำหน้าที่รักษาความยุติธรรมรหัส netflix ฟรี

วันที่ 14 พ.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรม ออกแถลงการณ์ต่อกรณีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องล้มล้างระบอบการปกครอง ผ่านเพจเฟซบุค “ธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรม” ระบุว่า

” ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ให้การกระทำของแกนนำกลุ่มราษฎรเข้าข่ายล้มล้างการปกครอง และสั่งห้ามมิให้กระทำการในลักษณะดังกล่าวต่อไป ซึ่งก่อให้เกิดกระแสต่อต้านคัดค้านข้อวินิจฉัยจากกลุ่มผู้สนับสนุนการกระทำดังกล่าว มีการวิจารณ์และนำเสนอความเห็นที่มีตรรกะบิดเบือน ตัดทอนข้อความให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน รวมถึงกระทำการคุกคามต่อศาลรัฐธรรมนูญทั้งทางตรงและทางอ้อม นั้น

กลุ่มธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรม ขอสนับสนุนและแสดงความชื่นชมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการ และบุคลากรทุกท่าน ที่ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และวิจารณญาณที่ดี เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นชาติไทยที่มั่นคง สร้างหลักการในการใช้สิทธิเสรีภาพที่ถูกต้อง และเป็นแนวทางให้กับสังคมในการอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุข เป็นประชาธิปไตย มีความเสมอภาค และภราดรภาพ

การเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้น สามารถกระทำได้ด้วยแนวทางและวิธีการที่ถูกต้อง โดยไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย และไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น สังคมย่อมขับเคลื่อนไปตามความเหมาะสม ตามกาลเวลา เป็นการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ เคารพ และสงบสุข แต่เป็นที่น่าเสียใจที่กลุ่มผู้เคลื่อนไหวดังกล่าวมิได้ยึดปฏิบัติในหลักการนี้ กลับพยายามใช้ความรุนแรง ใช้ถ้อยคำก้าวร้าวหยาบคาย ลบหลู่ละเมิดสถาบัน เผาทำลายพระบรมฉายาลักษณ์และทรัพย์สินราชการ

โดยการเคลื่อนไหวอย่างเป็นกระบวนการที่มีขบวนการอันประกอบด้วย พรรคการเมือง นักการเมือง นักวิชาการ นายทุนทั้งในประเทศและทุนต่างชาติให้การสนับสนุน มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ร้ายป้ายสี สร้างความเกลียดชังและแตกแยก สร้างงานวิชาการ วิทยานิพนธ์ด้อยคุณค่าแต่กอปรด้วยวาทะกรรมด้อยค่า ล้มล้างบ่อนเซาะสถาบันสูงสุดซึ่งเป็นการบ่อนทำลายประเทศชาติอย่างร้ายแรง เผยแพร่แนวคิดนั้นไปยังเยาวชนผ่านระบบการศึกษาและสื่อสารสังคมออนไลน์

การกระทำเช่นนี้หาใช่การปฏิรูปซึ่งมีความหมายถึงการกระทำให้ดีขึ้นแต่อย่างใด แต่กลับกล่าวอ้างว่าเป็นการปฏิรูป โดยเข้าใจว่าสังคมไทยเป็นสังคมด้อยปัญญามิสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างการปฏิรูปและการล้มล้างได้ ซึ่งกลุ่มฯ ขอยืนยันว่า “การล้มล้างมิใช่การปฏิรูป” ทั้งนี้ กลุ่มฯ ขอคัดค้านบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆ ที่มีเจตนาร้ายฝ่าฝืนคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ อันอาจทำให้ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชนคนไทยได้รับความเสียหายอย่างเต็มกำลังแม้นต้องสละชีพ

กลุ่มฯ ขอให้กำลังใจแก่ศาลรัฐธรรมนูญและผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย รักษาความยุติธรรมให้แก่ประชาชนและสังคมไทย ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นแผ่นดินทองที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมมายาวนาน มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงาม ขอคนไทยทุกคนได้ช่วยกันสร้างแผ่นดินแห่งนี้ให้มั่นคง เจริญรุ่งเรือง เป็นบ้านเกิดเมืองนอนแก่คนรุ่นหลังสืบต่อไป”

รหัส netflix ฟรี "กลุ่มธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรม"ออกแถลงการณ์สนับสนุน"คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ"ให้กำลังใจองค์คณะทำหน้าที่รักษาความยุติธรรม

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม