ตำแหน่งของคุณ Home ข่าว

เกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวตำบลโคกจานแก้จนสำเร็จ!!ภายใต้การดูแลของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษผล บอล สด บ

ผล บอล สด บ

เกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวตำบลโคกจานแก้จนสำเร็จ!!ภายใต้การดูแลของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษผล บอล สด บ

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิต มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน และรวมกันจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นการช่วยพัฒนาเกษตรกรชาวนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เกิดความมั่นคงในอาชีพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในที่สุด

แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 2 ตำบลโคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านการรวมกลุ่ม และการผลิตข้าว ภายใต้การดูแลของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ

นางยุพาพิน ศรียงยศ ประธานแปลงใหญ่ข้าวตำบลโคกจาน กล่าวว่า นาแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 2 ตำบลโคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ตำบลโคกจาน ได้เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ประชารัฐ และโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เมื่อปี พ.ศ.2559 มีสมาชิกกลุ่ม 226 ราย พื้นที่ 3,634 ไร่ และในปี 2559 และได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (1 ล้านไร่) กับกรมการข้าว โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์เป็นผู้กำกับดูแล และต่อมาในปี พ.ศ. 2560 ได้เข้าร่วมเป็นกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดศรีสะเกษ มีสมาชิก จำนวน 99 ราย พื้นที่ 1,381 ไร่เป้าการผลิต 465,780 กิโลกรัม

หลังการเข้าร่วมโครงการฯ กลุ่มได้มีการวางแผนการผลิต พัฒนาคุณภาพของสินค้า (ข้าว) ให้ได้มาตรฐาน และการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตซึ่งจะช่วยส่งเสริมพร้อมทั้งเพิ่มช่องทางด้านการตลาดให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างของกลุ่มฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ กำหนดเป้าหมายการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุกขั้นตอนจนถึงการเชื่อมโยงตลาดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของกลุ่มให้ชัดเจน เพิ่มอำนาจการต่อรองของเกษตรกร ตลอดกระบวนการผลิต ช่วยพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เกิดความมั่นคงในอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้

จากโครงการที่กล่าวมาข้างต้น สมาชิกของกลุ่มฯ สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น จึงมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อจำหน่ายคืนให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดศรีสะเกษ และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีตามความต้องการของตลาดเพื่อจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไป และเนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้บริโภคเริ่มหันมาให้ความสนใจและใส่ใจด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีความต้องการสินค้าที่มีความปลอดภัยจากสารเคมีและสารพิษตกค้าง การตลาดข้าวอินทรีย์มีแนวโน้มการขยายตัวมากขึ้น การผลิตข้าวอินทรีย์หรือสินค้าข้าวอินทรีย์จึงเป็นอีกช่องทางในการพัฒนาสินค้าข้าวอินทรีย์ของกลุ่ม ซึ่งกลุ่มสามารถผลิตข้าวได้ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ Organic Rice Thailand แล้ว และมีต้องการยกระดับและพัฒนาสู่การรับรองมาตรฐานสากล ตลอดจนการพัฒนาการแปรรูปสินค้าข้าวอินทรีย์เพื่อจำหน่ายทั้งในและนอกชุมชน ตลอดจนสามารถผลิตสินค้าข้าวเพื่อการส่งออกได้ ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น พึ่งพาตนเองได้ และยั่งยืนในที่สุด

นางสาวเยาวลักษณ์ กุลโท นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ กล่าวว่า กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลโคกจาน กลุ่มเข้าร่วมดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่กับกรมการข้าว โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ตั้งแต่ปี 2559 และยังคงดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวต้นแบบที่ประสบความสำเร็จกลุ่มหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลโคกจาน มีจุดเด่น คือ มีผู้นำและคณะกรรมการกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ สมาชิกทุกคนให้ความร่วมมือ และมีความสามัคคี มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส กลุ่มมีจุดมุ่งหมายเดียวกันในพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาให้ดีขึ้น จึงเป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จได้ในที่สุด

ผล บอล สด บ เกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวตำบลโคกจานแก้จนสำเร็จ!!ภายใต้การดูแลของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม