ตำแหน่งของคุณ Home โทรศัพท์มือถือ

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดี"มทร.สุวรรณภูมิ"เกม โอเวอร์วอช

เกม โอเวอร์วอช

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดี"มทร.สุวรรณภูมิ"เกม โอเวอร์วอช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิแจ้งว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา ได้ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่พิเศษ 3/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2564

เกม โอเวอร์วอช โปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดี"มทร.สุวรรณภูมิ"

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม