ตำแหน่งของคุณ Home โทรศัพท์มือถือ

นายกอบจ.ตรังหนุนตรังเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอันดามันแบบสถานีอนามัย 8170/36

แบบสถานีอนามัย 8170/36

นายกอบจ.ตรังหนุนตรังเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอันดามันแบบสถานีอนามัย 8170/36

ประชุมสภา อบจ.ตรัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564ขออนุมัติโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันนี้( 19 พฤศจิกายน 2564 )นายกิตติเดช วรรณบวร ประธานสภา อบจ.ตรัง เปิดการประชุมสภา อบจ.ตรัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ตรัง มีสมาชิกสภา อบจ.ตรัง 24 เขต เข้าร่วม พร้อมด้วยนายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายก อบจ.ตรัง คณะผู้บริหาร เลขานุการฯ ที่ปรึกษาฯ รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัดอบจ.ตรัง และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ตรัง

วาระที่ 5.1 นายก อบจ.ตรัง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณ 238,800 บาท เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

วาระที่ 5.2 นายก อบจ.ตรัง เสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายและโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงต่อเติมท่าเทียบเรือบ้านเกาะมุก หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง และโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองปราง-บ้านห้วยเจ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ซึ่งสภา อบจ.ตรัง มีมติอนุมัติตามที่นายก อบจ.ตรัง เสนอ และผู้แทนสมาชิกสภา อบจ.ตรัง ได้สะท้อนความพึงพอใจของประชาชนในจังหวัดตรัง ที่มีต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหาร และการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน เช่น การก่อสร้างและคุณภาพถนน โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ การจัดซื้อวัคซีนบริการประชาชน รวมทั้งการนำเสนอให้มีการสร้างจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง เป็นแหล่งเรียนรู้ หรือจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยนายก อบจ.ตรัง มีแนวคิดว่าจังหวัดตรังควรเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอันดามัน และให้ทุกคนช่วยกันนำเสนอพื้นที่รวมถึงรูปแบบโครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

แบบสถานีอนามัย 8170/36 นายกอบจ.ตรังหนุนตรังเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอันดามัน

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม