ตำแหน่งของคุณ Home ข่าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวโคราชหนุนกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลบ้านใหม่ผลิตข้าวสีแปรรูปสร้างรายได้เล่นเกมเศรษฐีออนไลน์

เล่นเกมเศรษฐีออนไลน์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวโคราชหนุนกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลบ้านใหม่ผลิตข้าวสีแปรรูปสร้างรายได้เล่นเกมเศรษฐีออนไลน์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา หนุนกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลบ้านใหม่ จังหวัดนครราชสีมา ผลิตข้าวสีแปรรูปจำหน่าย สร้างรายได้สู่เกษตรกร

ปัจจุบันเกษตรกรหันมารวมกลุ่มเพื่อผลิตทั้งเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อจำหน่ายเป็นทั้งเมล็ดพันธุ์และผลิตข้าวเพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับชุมชน กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี และแปรรูปจำหน่ายสร้างรายได้สู่กลุ่มนาแปลงใหญ่

นางวารี อินทร์น้อย ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า รวมกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่เมื่อปี 2561 สมาชิกมีทั้งหมด 35 ราย พื้นที่การปลูก 325 ไร่ ปลูกข้าวมะลิ 105 พิษณุโลก 80 ปลูกตามความเหมาะสมของพื้นที่ ใน 1 ปี ปลูกข้าว 2 รอบ คือนาปีและนาปรัง ผลผลิตข้าวที่ได้นำมาสีแปรรูปจำหน่ายในชุมชน และจำหน่ายทาง Facebook ผลตอบรับจากผู้บริโภคดีมาก ผู้บริโภคมีการกลับมาซื้อซ้ำหลายรอบ และทางกลุ่มกำลังขอการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมการข้าว จุดเด่นของกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา คือสมาชิกสามารถรวมกลุ่มกันผลิต และแปรรูปข้าวจำหน่าย ส่งผลให้ราคาข้าวสูงขึ้น เพราะกลุ่มมีการลดต้นทุนการผลิต โดยใช้วิธีการทำนาหยอดแทนการทำนาหว่าน กลุ่มมีความเข้มแข็ง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งภายในกลุ่มและภายในชุมชน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการรวมเป็นนาแปลงใหญ่เป็นผลดีกับสมาชิกเป็นอย่างมาก สร้างรายได้ให้กับกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลบ้านใหม่ ที่เห็นเป็นรูปธรรม

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ได้เข้ามาส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ดีทุกปี ส่งเสริมแนะนำถ่ายทอดองค์ความรู้ในกระบวนการผลิตข้าว ในการตรวจคัดพันธุ์ปน การกำจัดแมลงศัตรูพืช การกำจัดวัชพืช และได้ส่งเสริมทางกลุ่มให้เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยได้นำทุนมาจัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องอัดฟาง รถแทรกเตอร์ขนาด 51 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องอบข้าว และโรงสี เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทางกลุ่มได้มานั้น ทำให้ทางกลุ่มสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก เพราะผลผลิตเพิ่มมากขึ้นทุกปี

สุดท้ายจึงอยากขอบคุณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ที่ได้มาส่งเสริมให้เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ขอบคุณที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มเกษตรกร พร้อมให้โอกาสกับเกษตรกรชาวนา ให้เข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนากลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลบ้านใหม่ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นจากเดิม ได้ความรู้ใหม่เพิ่มมากยิ่งขึ้นทุกปี ส่งผลให้กลุ่มมีความสามัคคีกันมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม เมื่อเกษตรกรเกิดความรู้ความเข้าใจจนสามารถขายข้าวสีแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวแล้วนั้น เกษตรกรกลุ่มนี้ยังสามารถมีเมล็ดพันธุ์ที่ดี มีใช้เพียงพอตลอดทั้งปีเลยก็ว่าได้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ก็พร้อมที่จะยืดหยัดเคียงข้างเกษตรกรในการผลิตข้าวคุณภาพต่อไปในอนาคตอีกด้วย

เล่นเกมเศรษฐีออนไลน์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวโคราชหนุนกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลบ้านใหม่ผลิตข้าวสีแปรรูปสร้างรายได้

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม