ตำแหน่งของคุณ Home ภาพยนตร์

จ.ร้อยเอ็ดประชุมรับมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยเล่น อะไร ได้ เงิน

เล่น อะไร ได้ เงิน

จ.ร้อยเอ็ดประชุมรับมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยเล่น อะไร ได้ เงิน

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด , ผู้แทนปลัดจังหวัดร้อยเอ็ดและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมในการมอบนโยบาย จากห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

โดยในที่ประชุม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (Area-Based) การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนบนฐานการทำงานแบบดิจิทัล และการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยร่วมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของหน่วยงานให้แก่จังหวัดต่างๆ ประกอบด้วย กรมการปกครอง กรมที่ดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมการพัฒนาชุมชน

ทั้งนี้ นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับดำเนินการตามนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายดังกล่าวอีกด้วย

เล่น อะไร ได้ เงิน จ.ร้อยเอ็ดประชุมรับมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม