ตำแหน่งของคุณ Home ดนตรี

สนง.พัฒนาชุมชนน่านรุกสร้างความเข้มแข็งผปก.โอทอปไทยหนุนผลิตภัณฑ์ใหม่ต้านโควิด-19มาจองไพ่นกกระจอก

มาจองไพ่นกกระจอก

สนง.พัฒนาชุมชนน่านรุกสร้างความเข้มแข็งผปก.โอทอปไทยหนุนผลิตภัณฑ์ใหม่ต้านโควิด-19มาจองไพ่นกกระจอก

นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน กล่าวเปิดงานกิจกรรม “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ไทยเพื่อสู้ภัยสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดน่าน” ว่า มีผู้ประกอบการโอทอปจังหวัดน่าน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรม เป็นจำนวน 10 กลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ยกระดับ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เน้นตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน แต่ยังคงอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนและที่สำคัญต้องเหมาะกับการจำหน่าย ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม หรือสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ที่มีวัตถุดิบหรือส่วนผสมของสมุนไพรต้านเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มีคุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับผลิตภัณฑ์ พร้อมจำหน่ายในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมอันได้แก่ 1.เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอป ให้มีคุณภาพมาตรฐาน พร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ ,2.เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาสินค้า การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และให้สามารถ ขยายตลาดได้มากขึ้น และ3.เพื่อขยายการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ทั้งนี้การอบรมในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการอบรมได้ความรู้เพิ่มเติมในการใช้สมุนไพรพื้นบ้านไทย ที่มีสรรพคุณที่ดีอยู่แล้วนำมาประยุกต์ใช้แบบถูกวิธี โดยผ่านการพัฒนาที่ทันสมัย ทำให้ภูมิปัญญาไทยสามารถต่อยอดได้อย่างยั่งยืน โดยผลของกิจกรรมในครั้งนี้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน คาดว่าผู้ประกอบการจะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่รองรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดน่าน และทำให้เศรษฐกิจภายในจังหวัดดีขึ้นตามมา

มาจองไพ่นกกระจอก สนง.พัฒนาชุมชนน่านรุกสร้างความเข้มแข็งผปก.โอทอปไทยหนุนผลิตภัณฑ์ใหม่ต้านโควิด-19

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม