“ราชทัณฑ์”ตั้งเป้าองค์กรโปร่งใส-มีคุณธรรมต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบพร้อมเปิดช่องทางร้องทุกข์ส่งตรงถึงอธิบดีspy แปล ว่า

“ราชทัณฑ์”ตั้งเป้าองค์กรโปร่งใส-มีคุณธรรมต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบพร้อมเปิดช่องทางร้องทุกข์ส่งตรงถึงอธิบดีspy แปล ว่า

“ราชทัณฑ์”ตั้งเป้าองค์กรโปร่งใส-มีคุณธรรมต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบพร้อมเปิดช่องทางร้องทุกข์ส่งตรงถึงอธิ